Ο χριστός ο Λυτρωτής χάρτης
Χάρτης του Χριστού του Λυτρωτή